1.  Dunstan G. Bellanti LL.D.  Why Malta?  Why Ghawdex? second edition.  A study on the Origin of the Names of These Islands and of Their Towns and Villages Together with a history of each Parish in these Islands. Orphans Press, Ghajnsielem,Ghawdex. c. 1936. out of print.

contents include: the Maltese Archipelago, Capital Towns. Names from Saints; Surnames and Nicknames; Names from Crafts; Names from Positions; Names from Localities; Names from Products; Translated Names. Conclusion.  Appendices: Phoenician Names; Arabicized Phoenician Names; Arabic Names; Sicilian Names: Italian Names; Maltese Names; The Bellanti Manuscripts.     114 pages. 50 euro.

2.  Gregory Gauci.  St. Lawrence Collegiate Church Vittoriosa.  A brief historical description of the first Conventual church of the Order of St. John. 1998. Veritas Press.

Contents: Altar - Portable; Altar Stones; Ambone; Battle of Lepanto - The; Baptismal Font; Bell Tower - Second; Beneficiati - The; Busts in Church; Canopy and Pelmet Box; Centenary Monument - 9th; Chancel - The; Chapel of St. Sebastian; Chapel of the Blessed Sacrament; Church of St. Lawrence - The New; Church becomes a Collegiate - The; Coat-of-Arms of five Popes; Conclusion; Confessionaries; Consecration Crosses; Credence Table; Confraternities in Vittoriosa; Damage by World War 11; Fa├žade of temple - The; Four canons in St. Lawrence Church; Feast of St. Lawrence in Vittoriosa; Good Friday statues; Grand Feast of 1889; High Altar; Image of Christ; Important period of Church - Six; Important dates of the Church; Lectern - The; King of Martyrs - The; Maestro di cappella - First; Marble slabs; Marble tablets; Measurements - Church; Museum - Church; Organ; Organ loft; Paint in the Chapels, Chapter Hall, Choir, Church Museum, Sacristy, Vaulted Ceiling; Parish Priest and Archpriests; pulpit - The; Relics of Martyr Saints; Sanctuary Lamp; Stalls in Choir - The; Statues in the Church; Treasures preserved - Precious; Visiting hours; Vows in the Church; Ways of the Cross- stations of the.  111 pages.  20 euro.

3.  Henry Frendo.  Ir-Rivoluzzjoni Maltija tal-1919. harsa mill-qrib lejn il-grajjiet storici tas-sette giugno. 54 pages.

Werrej: Lista tar-Ritratti;  Kelmet il-Professur; Kelmtejn qabel mill-Awtur; Rivoluzzjoni mhux rewwixta; Laburizmu u Nazzjonalizmu; Il-Qaghda Socjali, Politika u Religjuza; Il-Kawzi Immedjati; Il-Hobz Iswed u n-Neguzjanti tal-Qamh; Nhar is-Sebgha ta' Gunju; Nhar it-Tmienja u d-Disgha ta'  Gunju; Martri jew Briganti?  Is-Sehem tad-Dimechjani; Is-Sehem tal-Mizzjani; Is-Sehem tal-Istudenti Universitarji; Jibda t-Trejdjunjonizmu Organizzat; Minn La Camera Del Lavoro ghal Partit tal-Haddiema; Il-Kostituzzjoni l-Gdida; Bibljografija.  out of print.  20 euro.  

4.  Joseph Bezzina.  Lourdes Home - Gozo a story of love 1935-1985. Gaulitana 2. Gozo, 1985. 48 pages.

The story of a lady who opened her home to shelter the ill-fated children of Malta and Gozo.  Lourdes Home is the fruit of her labour and love. Contents include: the beginning of child welfare in Gozo; the child born to change; her first love; an idea takes shape; preparing in earnest; a home is born; time for trial; wistful wishes; a dream comes true; an unfulfilled hope; the greatest day; the basic rules; towards heavenly rest; the Dominicans take over; From an Institute to a Home; Fifty years of love;

Id-Dar ta' Lourdes: Monument ta' Mhabba lit-tfal; hidma b'rizq it-tfal; Guzeppa - il-Mama`; Titwieled id-Dar ta' Lourdes; Igorru ghal Lourdes Home; Bidu ta' hajja gdida. 15 euro.  

5.  Joe Fino.  B'Rihet l-Ghaqda.  1983. Malta.

Il-grajja tal-haddiema biex sahhew lilhom infushom u l-grajja tal-holqien tal-General Workers' Union u l-harsien tal-impjiegi tal-haddiema Maltin mas-Servizzi Inglizi l-aktar bejn l-1943 u l-1979.  out of print.  Price 15 euro.  shows evidence of wear and tear.

6.  Victor Xuereb.  Omeru l-Odissea. Ministeru tal-Edukazzjoni 1989.  450 pages.

traduzzjoni ghall-Malti. Price 10 euro.

7.  Joseph Bezzina.  Parish Titular Statues in Gozo.  Gaulitana. 5. with 15 plates in full colour. Valletta, Bugelli, 1987. 36 pages.

Contents include Fontana Sacred Heart of Jesus; Ghajnsielem Our Lady of Loreto; Gharb Visitation of Our Lady; Ghasri Corpus Christi; Kercem Our Lady of Perpetual Succour; Munxar Saint Paul Shipwreck; Nadur Saints Peter and Paul; Qala Saint Joseph, San Lawrenc Saint Lawrence; Sannat Saint Margaret; Victoria (Rabat) The Assumption - Santar Marija; Victoria (Rabat) Saint George; Xaghra The Nativity of Our Lady - Il-Bambina; Xewkija Saint John the Baptist; Zebbug The Assumption Santa Marija; Select Bibliography.  Price 15 euro.

8.  Malta Study Circle.  The Trade Fairs. Study Paper 8. 5 pages. out of print.

The Malta Trade Fairs have their origin in 1949 when the Malta Chamber of Commerce organized a highly successful Exhibition of maltese goods and products in the courtyard of the Exchange Building in Valletta.  etc.   Price 8 euro.

9.  Karmenu Ellul Galea.  It-Trejdjunjonizmu f'Malta.  Ir-Raba' Ktieb. Malta 2001. 519 pages.

Werrej: Taht id-dell u t-Thewdin tal-Gwerra, Bruda mill-Gvern lejn l-unjons; Mard u gazzetti; Miller jiddikjara l-Unjon minghajr politika; appogg politiku lill-haddiema; unjons u strajkijiet; haddiema tat-Tarzna arrestati; tmiem ta' epoka u bidu ta' ohra; il-Knisja u l-Gvern jghinu lill-fqar u l-evakwati; Haddiema tat-Tarzna u Hal Luqin imfahhrin; Hidmiet minn unjons u tmiem ta' ohra; riferenzi; taht it-tensjoni u l-flagell tal-gwerra; trejdunjonisti socjo-industrijo-religjuzi; tonqos xi ftit il-hniena... jizdied is-serq; festi.... rikreazzjoni... attivitajiet trejdunjonistici; hidma trejdunjonistika b'mentalita` ta' gwerra; distinzjoni bejn tal-ghonq u tal-boilersuit; restrizzjonijiet iebsin u ikel hazin; jippruvaw jitfghu l-htija fuq il-haddiema; Kunsillieri jiddefenu lin-nies tax-xoghol tal-faham; jaghmlu l-mirakli bil-paga baxxa; iz-zejza socjo-rikreattiva tal-kotra; fl-eqqel tal-assedju Miller iniedi l-General Workers' Union. riferenzi; many more chapters.  Price 20 euro.

10.  Alexander Bonnici.  Storja tal-Knisja.  2 Vol. Il-Knisja tal-Martri. Edizzjoni M.U.S.E.U.M. 1969; 115 pages.

L-Imperaturi Rumani mill-ewwel sal-ahhar Persekuzzjoni Ghaliex ir-Rumani haduha mal-Insara?; Persekuzzjoni kontra l-Insara sa nofs it-Tielet Seklu etc; persekuzzjonijiet kontra l-Insara bis-skiet bl-istmerrija u bil-kitba sa tmiem it-tieni seklu; etc. id-difiza tal-ghorrief tal-Knisja kontra l-Persekuturi taghha; etc. Il-persekuzzjonjiet generali tal-Imperaturi Decju u Valerjanu etc; problem u grajjiet tal-Knisja fi zmien il-Persekuzzjoni etc; il-persekuzzjoni ta' Djoklezjanu u shabu etc. grajjiet il-martri miflija fid-dawl tal-kritika storika etc. San Lawrenz etc. San Gorg etc. Santa Cecilja; Sant'Orsla Santa Katarina; San Bastjan San Publju Malti jew mhux? Sant'Agata; Santa Vennera; hajja spiritwali u Liturgika tal-Knisja fi zmien il-persekuzzjoni; il-knisja ta' Kristu rebbieha fuq il-persekuzzjonijiet; gheluq; appendici; bibliografija. Price 15 euro.

11. Alexander Bonnici.  Storja tal-Knisja. Vol. 11. Iz-Zmien tad-Deheb tar-Riforma Kattolka (1517-1655) edizzjoni MUSEUM. 1976. out of print. 200 pages.

werrej: Il-Koncilju ta' Trento 1545-1563; Ir-Riforma tal-Knisja fil-Hsieb u fil-Hidma tal-Papiet; Riforma u Hajja f'kull qasam tal-Knisja; Il-Hajja Nisranija tal-Gens Malta fis-Sekli XV1 u XV11. etc. gheluq. appendici.  twelid u hajja tar-religjon nisranija f'Ghawdex id-dalma tal-istorja - il-pajjiz tal-ewwel Knisja - il-bzonn tal-Parrocci - Parrocca fuq l-ohrajn - il_kolleggjata - Il-Pastorali tal-irhula - firda u ghaqda etc. etc.  Price 10 euro.

12.  Arthur Bonnici.  History of the Church in Malta. Volume 1. Period 1 - 60-1090; Period 11 - 1090-1530. 1967. 136 pages. Empire Press.

Contents: Introductory chapter: the sacred island etc. the Baptism of Malta etc. Early Christian Life etc. The Maltese See etc.  Early Christian Constitution etc. Donations, Alms and Burdens etc. Early Monasticism in Malta etc. Early Christian Churches etc. The Maltese Catacombs etc. Ecclesia et Imperium etc. Count Roder and the Church The Episcopal See 1090-1538 etc. High Church Officials and Ecclesiastical Courts etc; The Cathedral Chapter and the Clergy etc. Pastoral Care etc. Revival of Monasticism etc. Devotional Life etc. Ecclesiastical Art etc. Faith threatened and protected etc. The Church - A Social Factor etc. Church and State etc. Price 30 euro.

13. Arthur Bonnici.  History of the Church in Malta. Volume 111. Period 1V - 1800-1975. 1975. Veritas Press, Zabbar, 1975. out of print. 283 pages. out of print.

The Maltese Episcopal See; etc. The Bishops of Malta and Gozo etc. Pastoral Activities etc.  Administration of Sacraments etc. The Word of God etc. The Christian WAy of Life etc. Devotional Life; The Secular Clergy; Male Religious Orders; etc. Female Religious Congregations etc. Catholic Lay Organizations etc; Charitable Institutions of the Church; Social Activities; etc. Church and Education etc; Malta and the Missions etc. The Dominant Religion; Protestantism and other Religions in Malta; etc. Freemasons and Liberals etc. Abolition of Ecclesiastical Immunities etc; St. John's Church and the Bishop's Estate etc. Benefices and Pious Trusts etc. Two Thorny Questions etc. Mortmain, Press and Burials Laws; etc. Priests Interest in Political Life etc. Price 30 euro.

14.  Joseph BezzinaThe Sacred Heart Seminary. The Heart of Gozo. Gaulitana 11. 1991. 52 pages.

Contents: Early Christian Education in Gozo; training for the priesthood; the building; the foundation; the pact; the inauguration; the prospectus; the curriculum; at day at the Seminary; the Marian Congregation; a cultural centre; Dedication to the Sacred Heart; the Prize-Day; the Meteorological Office; the Jesuits` departure; a question of ife or death; the second inauguration; with flying colours; and it kept marching on; Between the Wars, Years of renewal; a Jesuit Record again; the Pope's proposals; the Rectors; towards the third millennium. Price 10 euro.

15.  Joseph Bezzina.  The Popes and Gozo.  Saint Peter to John Paul 11.  Gaulitana 8. 48 pages.  Guttenberg Press- Zabbar.

The Popes during the Roman Rule; the times of the Byzantines, the obscure Arab Period; the Revival Under the Catholic Powers; the Church under the Knights of St. John; The turbulence under the French; the establishment of the diocese of Gozo; the Church in an island colony; the Church after independence; the first Pope to come home; facts and figures. Price 10 euro.

16.  Joseph Galea.  F'Gieh il-Haqq.  Mahrug mill-Assocjazzjoni tal-Pulizija. 1982. id-delitti kriminali. 1800-1900. 1982. out of print.  rare to come across.

Il-Qorti tal-Appell/Hatriet fil-Qorti; il-Qorti Ghawdex; l-Iffrustar fit-troq; kazijiet ta' genn u ta' tqala; delitti li min ghamilhom baqa' ma nqabadx; nies li hadu l-proklama; il-Konfraternita` tar-Ruzarjanti; il-Forka; il-Bojja; l-Imghallqin (1800-1900); ikkundannti ghat-turufnament; sentenza mibdula; ghal ghomorhom jew ghal zmien determinat; mehlusin; mibghutin fl-Isptar tal-Mard tal-Mohh; infanticidji; indici tal-ismijiet. Price 50 euro.

17. Joseph Galea.  F'Gieh il-Haqq.  Mahrug mill-Assocjazzjoni tal-Pulizija. Qormi, 1983. 122 pages. out of print.

L-Imhallqin; l-Ikkundannati: ghal ghomorhom; ghal zmien determinat; mehlusa; mibghutin fl-Isptar tal-Mard tal-Mohh; Infanticidju; kazijiet ohra li saru barra minn Malta. Price 20 euro.

18.  Michael Galea.  Brief Historical Notes on Some Smaller Churches in Valletta. Malta 1972, 49 pages. Veritas Press. out of print and rare.

Contents: The Church of St. Lucia; The Church of St. Barbara; The Church of Our Lady of Liesse; The Church of St. Catherine; The Church of Our Lady of Pilar; The Church of St. James; The Church of St. Roque. Bibliography.  Price 13 euro.

19.  Paul Cassar.  The Castellania Palace. From Law Courts to Guardian of the Nation's Health. Gov. Press, 1988. 62 pages. rare and out of print.

contents: List of illustrations; The Edifice; The Grand Court of the Castellania; The French Period; the British Period; references; appendix: The War Shelter; and index. Price 30 euro.

20.  Joseph Galea.  Il-Konfraternita` tal-Bumbardieri fil-Knisja ta' Santa Barbara. kkm. 1989.  87 pages. out of print.

hjiel dwar Santa Barbara; Il-Kult ta' Santa Barbara f'Malta u f'Ghawdex; storja tal-Konfraternita` tal-Bumbardieri; fil-Birgu; fil-knisja ta' Santa Barbara tal-Belt Valletta; il-Knisja ta' Santa Barbara Kappella tal-Lingwa ta' Provenza; l-Istatwa tal-Kuncizzjoni fuq il-faccata tal-Knisja; Il-Madonna tad-Dmugh; appendici: Bumbardieri msiehba fil-Konfraternita` fis-sena 1631; Kavallieri li ghamlu l-Professjoni fil-Knsija; Talba tal-Prokuraturi ghall-bini tal-Knisja; Aggregazzjoni ma'  Ruma; Iskrizzjonijiet; l-Arkivju tal-Konfraternita`; Benefatturi; Quddies; Kappillani, Retturi, Segretarji.  Price 12 euro.

21.  Joseph Cilia O.F.M. Conv. Il-Knisja Parrokkjali ta' San Pawl il-Bahar. 1980. 73 pages. out of print.

Il-Markiza Anna Bugeja; Il-Knisja f'gieh l-Addolorata; it-tkabbir tal-Knisja; mal-mixja tas-snin; testament spiritwali tal-Markiza; addenda 1, 11 u 111. Price 10 euro.

22.  Fr John Azzopardi.  The Church of St. John in Valletta 1578-1978.

contents: John A. Cauchi St. John's Works of Art reconsidered; Fr John Azzopardi Caravaggio in Malta: An unpublished document; Edward Sammut The Trial of Caravaggio; transcripts: Winston L. Zammit The Cotoner decades: A golden age for the Conventual Church; Vincent A. Depasquale: The Church of St. John A Chrestomathy. exhibits include paintings, sculpture; drawings; watercolours; prints; vestments; manuscripts; bibliography; documents; photographs; a note on the Holy relics, stamps; illustrations etc.   Price 50 euro.

23.  Fr Alexander Bonnici.  Madre Marija Tereza Nuzzo (1851-1923) Fundatrici tal-Kongregazzjoni ta' Ulied il-Qalb ta' Gesu`.  C.F.C.J. 1985, 32 pages.

Fis-sena 1903, Maria Tereza, waqqfet f'Malta l-Kongregazzjoni ta' Ulied il-Qalb ta' Gesu`.  Bhala Fundatrici, hi ghadha hajja f'uliedha, u ghadha tistieden xbejbiet ohrajn, u tghidilhom: Il-grazzja hi bhal dawn moghti lilna minn Alla".  Price 5 euro.

24.  Alexander Bonnici.  Had-Dingli Ir-Rahal li jikber u jiehu r-Ruh. Kunsill Lokali Dingli, 2003. 470 pages.  It-Tieni Volum.  Mill-Kolonjalizmu Ingliz sa Ftuh is-Seklu Wiehed u Ghoxrin. 

Werrej: tiftix il-passi li middew missirijietna biex inbena Had-Dingli ta' zmienna etc., rahal maqtugh ghalih fi sforz ta' qawmien (1811-1837 etc. ; 25 sena ta' storja li lejn tmiemhom waslet l-Istatwa ta' SAnta Marija (1837-1863) etc. , edukazzjoni, hajja civili, u taqbid kontra l-faqar fi zmien sitt kappillani (1864-1895) etc. il-hidma ghall-bini ta' Knisja Parrokkjali (1895-1932) etc. zewg kappillani li affrontaw gwerra qalila (1933-1961) etc. Sforz ta' kollaborazzjoni bejn awtoritajiet u poplu (1961-1974) etc; Energija f'erba' parrokati u fit-twelid tal-Kunsill Lokali (1974-1994); etc. rahal modern b'kunsill tieghu li jiehu hsiebu (1994-2002) etc; fil-hajja tal-lum etc. il-kappillani jew retturi li mexxew f'Hal tartarni jew Had-Dingli; il-kunsilli lokali etc.   Price 25 euro.

25.  Noel Muscat ofm.  John Duns Scotus Il-Frangiskani u l-Immakulata 150 Sena mill-Proklamazzjoni tad-Domma ta' Fidi tal-Immakulata 8 ta' Dicembru 1854.  Tota Pulchra es Maria.  2004.  Edizzjoni Tau.  115 pages.

150 Anniversarju mill-Proklamazzjoni tad-Domma tal-Fidi tal-Immakulata (8 ta' Dicembru 1854).   Il-Beatu John Duns Soctus qieghed fuq l-aktar argumenti sodi d-duttrina tal-Immakulata Koncepiment ta' Marija Omm Alla u ommna.  Dan id-Duttur Frangiskan, filwaqt li iddefenda l-primat assolut ta' Kristu Feddej u Medjatur, l-ewwel wiehed fil-pjan ta' Alla, fl-istess waqt jara wkoll lil Marija, li bimhabba serafika u bla biza' jqieghdilha fuq rasha l-kuruna tal-Immakulat Koncepiment taghhom.  L-argumenti tieghu sabu lil min imerihom.  Scotus u l-Iskotisti kellhom jghaddu minn bahar ta' kalunji, tghajjir li kienu eretici u theddid tas-Santa Inkwizizzjoni.  werrej: diversi pagni. etc.   Price 15 euro.

26.  Scientia A Quarterly Scientific Review Vol. XX. No. 2. 1954.  April -June. from page 49-96.  St. Dominic's Priory, Valletta.  rare and out of print.

Editorial: The XV1 Centenary of the Birth of St. Augustine; His Lordship Mgr. P.C. Van Lierde, O.E.S.A., Personality of Saint Augustine by Mgr. P.C. Van Lierde, O.E.S.A., The Electronic Brain by Patrick Murphy; the Order of ST. John of Jerusalem Its Sovereign and Religious Character by Professor S.M. Zarb, O.P.   Price 10 euro.

27.  Scientia A Quarterly Scientific Review Vol. XX. No. 3. 1954.  July-September. from pages 98-144. St. Dominic's Priory, Valletta. rare and out of print.

Editorial: A Literary Symposium; The Last Days of Christ before his passion a Biblico-Liturgical Essay by Professor S.M. Zarb O.P., Musings in a Basilica by Dr Donald Sultana; Jean Benoit's Edition of the Latin Vulgate: the Book and its Scientific Value by Professor S.M. Zarb O.P. Price 10 euro.

28.  Scientia A Quarterly Scientific Review.  Xol. XX. No. 4.  1954.  October-December.  St. Dominic's Priory, Valletta. from pages 145-194.  rare and out of print.

Contents:- Editorial: The Order of St. John of Jerusalem and the Holy Place; the Marian Year; Maltese Missionary Honoured; The Order of St. John and its Affiliates by Count Zeininger De Borja; Mgr Francis Xavier Fenech O.F.M. CAP worthy son of Malta by Professor J. Aquilina.   Price 10 euro.

29.  Gorg Pisani.  Ghanja tar-Rebbiegha.  Kummiedja Socjali Maltija fi Tliet Atti. Bi studju qabel tal-Kav. Guze` Galea. Lux Press, 1947, 33 pages.

ex library copy but cancelled.  dramm socjali. Price 6 euro.

30.  NLM.  Wirja ta' Dokumenti u Kotba.  Michelantio Vassalli. 2-17 ta' Dicembru 1993. 31 pages. out of print.  Price 10 euro.

31.  Geoffrey Aquilina Ross.  Malta, Gozo & Comino.  All You Need to known.  with general information, maps and pictures. 149 pages.

A complete guide to the Maltese Islands by Geoffrey Aquilina Ross.  contents include an introduction, general information, history, Knights of Malta, Valletta the City, Mdina, Rabat, The Three Cities, Sliema and its Satellites, the Towns and Villages, the Temples, Places to visit, Beaches (Malta and Gozo), The Golden Sands, the North: Mellieha and Marfa Ride, the Coast Road, Boat Trips, Scenic Tours, Things Maltese, Gozo An Introduction, How to get there, how to see, history, general information, what to see, around Gozo, the Villages, Walks in the Countryside, Particular to Gozo, Comino An introduction, how to get there, the places, hotel guide, reference maps et.  Price 5 euro.

32.  Guido G. Lanfranco.  Field Guide to the Wild Flowers of Malta. with 600 illustrations. Malta, 1969. 83 pages excluding plates 65 plages.  out of print.  Price 15 euro.

33.  Henry Frendo.  Attard.  The Life of a Maltese Casale.  Gutenberg Press, 1997. 71 pages.  Price 10 euro.

34.  J.M. Ghigo S.J.  Ejjew u Taraw. Bugelli. Malta 1986. 167 pages. illustrated.